PRIVACY STATEMENT

Binco is een zelfstandig onderdeel van de coöperatie DAK Intermediairscollectief en verwerkt persoonsgegevens. Daar willen wij graag transparant over zijn en je hierover informeren. Daarvoor hebben wij dit privacy statement opgesteld.

Wat zijn Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over een persoon zeggen of met hem/haar in verband kunnen worden gebracht. Bijvoorbeeld een naam en adres, maar ook een inkomen of een IP adres van een computer. Daarbij wordt sommige gevoelige gegevens als Bijzondere persoonsgegevens aangemerkt. Bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens over ras.

Verwerking persoonsgegevens

Verwerken is een breed begrip. Het gaat om alles wat je kunt doen met een persoonsgegeven. Denk hierbij aan verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, opvragen, doorzenden, beschikbaar stellen maar ook vernietigen en verwijderen van persoonsgegevens.  Binnen Binco verwerken wij persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor:

 • De totstandkoming en het beheren van een lidmaatschap van de coöperatie DAK Intermediairscollectief waarbij zelfstandig financieel adviseurs lid worden/zijn.
 • De totstandkoming, het afsluiten en het beheren van financiële producten zoals verzekeringen, hypotheken en kredieten, welke wij als dienstverlening voor onze adviseurs uitvoeren
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld een wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product of het voldoen aan een wettelijke termijn voor het bewaren van gegevens. Maar denkt u ook aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) die ons verplicht een (nader) onderzoek in te stellen als er mogelijk sprake is van een ongebruikelijke transactie.
 • Het beschermen van de algemene belangen in de financiële sector, zoals bijvoorbeeld om fraude tegen te gaan of te onderzoeken. Voor dit doel delen wij informatie met of raadplegen wij incidentenregisters en waarschuwingssystemen. Maar het kan ook zijn dat wij verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven aan een aan een toezichthouder of klachteninstantie. Bijvoorbeeld aan de Autoriteit Financiële Markten of het Klachten Instituut Financiële Dienstverlening.
 • De uitvoering van promotie-en marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om leden te informeren over nieuwe financiële producten en/of nieuwe dienstverlening

Verwerkt Binco ook Bijzondere persoonsgegevens?

Om onze dienstverlening voor financieel adviseurs goed te kunnen vervullen, verwerken wij soms gegevens over gezondheid of strafrechtelijk verleden. Denk hierbij aan het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of fraude opsporing. Etnische gegevens of gegevens over ras worden door ons niet verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Binco is een zelfstandig bedrijfsonderdeel van DAK Intermediairscollectief. Alle bedrijfsonderdelen van DAK verwerken persoonsgegevens. Waar wij in dit privacy statement spreken over DAK, bedoelen wij:

 • Coöperatie Dienstverlening Assurantiekantoren U.A.
 • DAK Polisbeheer B.V.
 • DAK Faciliteiten B.V.
 • DAK Volmacht B.V.
 • Dienstverlening Verzekeringsmaatschappijen B.V.
 • Binco

Hoe gaat Binco met persoonsgegevens om?

Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan nodig is voor de hierboven genoemde verwerkingen. Wel kunnen wij gegevens langer bewaren op basis van wettelijke verplichtingen tot archivering of archiefdoeleinden.

Persoonsgegevens worden verwerkt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben een integriteitsverklaring afgelegd.

Bij de uitvoering van onze dienstverlening voor financieel adviseurs moeten wij persoonsgegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld met een verzekeraar waarbij een verzekering is afgesloten. In geval van een  krediet of een hypotheek verstrekken wij persoonsgegevens aan geldverstrekkers en raadplegen wij persoonsgegevens bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Wij schakelen alleen derden in als dit past bij het doel waarvoor wij de persoonsgegevens hebben ontvangen. Zo bieden wij de aangesloten financieel adviseurs systemen van derden waarin op basis van individuele persoonsgegevens berekeningen en/of vergelijkingen kunnen worden gemaakt. Vanzelfsprekend maken wij met deze derden nadrukkelijk afspraken over de beveiliging van deze verwerkingen en de geheimhouding van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens worden door ons niet verkocht of verhuurd. In een uitzonderlijk geval (bv. faillissement van een financieel adviseur) kunnen wij in het kader van de wettelijke zorgplicht “onbeheerde” persoonsgegevens in beheer overdragen aan een ander financieel adviseur.

Vanzelfsprekend conformeren wij ons altijd aan de geldende wet en regelgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens die zijn geregistreerd kunnen worden opgevraagd en op verzoek worden gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

Bezoek van onze websites

Het gebruik van onze websites wordt door ons op verschillende manieren gevolgd:

 • Het IP-adres: het adres van de computer of mobiel op internet dat nodig is om ervoor te zorgen dat computers met elkaar kunnen communiceren.
 • Gegevens over het bezoek aan onze site of apps: wanneer is welke webpagina’s bezocht, zoekopdrachten gedaan of ingelogd.
 • Het apparaat waarmee onze site of apps wordt bezocht, bv. mobiel, pc of tablet. En welk besturingssysteem en versie van de browser er wordt gebruikt. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat de inhoud wordt getoond op de manier die bij het toestel past.
 • Cookies en cookie-instellingen. Cookies  zijn hele kleine tekstbestandjes die bestaan uit letters en cijfers. Ze houden gegevens bij over de websites die worden bezocht en  voorkeuren, zoals de taal of gebruikersnaam. Dankzij cookies weten we welke pagina’s worden bekeken en welke producten of diensten interessant worden gevonden.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Binco kunt u terecht bij:

DAK Intermediairscollectief
Marconibaan 57
3439 MR Nieuwegein
Postbus 645
3430 AP Nieuwegein
030 – 662 01 54
info@binco.nl